2014’de ‘emlak vergisi’ yok

Kategori: - - 12:44

201 bin liraya konut

2014 senesinde alınan gayrimenkul için, bu sene emlak vergisi ödenmeyecek. Zira mükellefiyet, 2015 senesinde başlayacak. Şayet, 2014 senesi bitimine kadar alakalı belediyeye “emlak vergisi bildirimi” verilmesi lazım geliyor.
2014 senesinde sahiplik ettiği gayrimenkulü satanlar ise bu Senenin emlak vergilerini ödemek zorundalar.

YENİ EVLERE VERGİ AVANTAJI

Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin, inşaatlarının bitimini takip eden yıldan bu yana, “5 yıl” süreyle, “emlak vergilerinin 1/4’ü”, geçici emlak vergisi muafiyetine tabi (Emlak Vergisi Kanunu Md. 5).

DEVRE MÜLKLER, GECEKONDU VE KOOPERATİFLER

Devre mülklerin de emlak vergilerinin ödenmesi ihtiyaç. Örneğin, 15 günlük bir devre mülk için pay oranı 1/24 olacağından, emlak vergisinin hisseye isabet eden kısmı ödenmek mecburiyetinde.
Mülkiyeti başkasına (örneğin devlete) ilişkin arsa üzerine gecekondu inşa edip oturanların da konut olarak emlak vergisi ödemeleri lazım geliyor.
Kooperatiflere ilişkin konutların emlak vergisi ise, kooperatif tarafından ödeniyor. Konutlar tamamlanıp, tapuları verildiği sene “emlak vergisi bildirimi” veriliyor. Vergileri tekrar kooperatif ödüyor. Şayet, takip eden yıldan bu yana emlak vergisi mükellefiyeti başlıyor.

EMLAK VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde “zamanaşımı 5 yıl”. Şayet, bu zaman bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından tespitinden bu yana başlıyor. Yani, bildirimde bulunulmayan bir gayrimenkul, idare tarafından 10 veya 15 sene akabinde fark edilirse, zamanaşımı zamanı idare tarafından “öğrenilen tarihte” başlıyor.

Son bir hatırlatma yapalım.
Emlak vergisinde, “pişmanlık” hükümleri uygulanmıyor.

Emlak vergisi bildirimi

Emlak vergisinde, gayrimenkulün edinildiği Senenin bitimine kadar alakalı belediyeye bildirilmesi ihtiyaç.

BİLDİRİMDE BULUNMAMA CEZASI

Gayrimenkulün edinme tarihi ekim, kasım ya da aralık ayı ise, edinme tarihini takip eden üç ay içinde bildirimde bulunulması yeterli. Süresi içinde emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar için vergi belediye tarafından tarh edilir. Buna göre, tarh edilecek vergiye “vergi ziyaı cezası” uygulanır. Bir de “ikinci derece usulsüzlük cezası” var.
Şayet, mükellefiyetin başladığı sene için vergi ziyaı müeyyidesi ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle çok olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı müeyyidesi kesiliyor.

Emlak vergileri iade alınabilir

38 Se­ri No’­lu Em­lak Ver­gi­si Ka­nu­nu Ge­nel Teb­li­ği­’n­de, ge­lir­le­ri mün­ha­sı­ran ka­nun­la ku­ru­lan sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan al­dık­la­rı ay­lık­tan iba­ret bu­lu­nan emek­li­le­rin in­di­rim­li bi­na ver­gi­si ora­nın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için ve­re­cek­le­ri bil­di­rim ne­de­niy­le bir sü­re be­lir­len­me­di­ğin­den söz ko­nu­su uy­gu­la­ma­dan şart­la­rın ger­çek­leş­ti­ği ta­rih­ten iti­ba­ren dü­zelt­me za­ma­na­şı­mı sü­re­si göz önün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le geç­mi­şe yö­ne­lik ola­rak ya­rar­la­nıl­ma­sı müm­kün­dür.
(Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın 11.04.2011 ta­rih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258 sa­yı­lı özel­ge­si)

Emlak vergisinde mükellefiyet

SORU: Yeni bir ev satın alıyorum. Aldığım kişi, emlak vergilerini benim ödeyeceğimi belirtti. 2014 yılına ilişkin emlak vergilerini ben mi ödeyeceğim? Nergiz ILGAZ
YANIT: Sizin emlak vergisi mükellefiyetiniz 2015 senesinde başlayacak. 2014 yılına ait emlak vergilerini, evi alacağınız kişi ödemeli. Sizin yapmanız lazım gelen sene bitimine kadar emlak vergisi bildiriminde bulunmak.

Emlak vergisinde geçici istisnalar

– İn­şa­at de­vam eder­ken ta­ma­mı, in­şa­atın bi­ti­min­den son­ra 5 sene bo­yun­ca 1/4’ü,
– Tu­rizm amaç­lı kul­la­nı­lan bi­na­lar 5 sene,
– Ge­ri kal­mış böl­ge­ler­de­ki si­na­i iş­let­me­ler 5 sene, n Or­ga­ni­ze sa­na­yi, sa­na­yi si­te­le­ri ve kü­çük sa­nat si­te­le­ri 5 sene, n Do­ğal afet ne­de­ni ile ya­pı­lan bi­na­lar 10 sene em­lak ver­gi­sin­den is­tis­na.

Çöp vergisi

Verginin esas adı “çevre temizlik vergisi”. Halk arasında “çöp vergisi” olarak biliniyor, 1993 yılından bu yana toplanıyor. Vergi, su bedeline dahil edilerek tahsil ediliyor. sözcü

Etiketler:, ,

Bir yanıt yazın