Türkiye’nin en gözde şehri

Kategori: - - 09:00

lideri İstanbul

Türkiye genelinde mayıs ayında 106 bin 412 konut el değiştirdi. Büyük şehirler arasında en fazla değişim 22 bin 374 konutla İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’nin en

Ta­pu Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ma­yıs ayın­da el de­ğiş­ti­ren ko­nut sa­yı­sı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de el de­ğiş­ti­ren ko­nut sa­yı­sı ilk beş ay­da 447 bin 614 olur­ken, ma­yıs ayın­da ra­kam 106 bin 412 ol­du. Ko­nut sa­tış­la­rı­nın dü­şüş gös­ter­di­ği 2014’te, el de­ğiş­tir­me hı­zı ise ma­yıs­ta yö­nü­nü yu­ka­rı çe­vir­di. Türkiye’nin en

İkin­ci el sa­tış ağır­lık­ta

El de­ğiş­ti­ren ko­nut­la­rın yüz­de 50’den faz­la­sı­nı ikin­ci el ko­nut­lar oluş­tur­du. İkin­ci el ko­nut­la­rın ağır­lı­ğın­da kent­sel dö­nü­şüm böl­ge­le­ri dik­kat çek­ti. Uz­man­lar kent­sel dö­nü­şü­mün baş­la­dı­ğı böl­ge­ler­de ta­pu de­vir­le­ri­nin ye­ni bir sa­tış ola­rak kay­da geç­ti­ği­ni bu ne­den­le özel­lik­le ikin­ci el de­ği­şim­ler­de ma­yıs ayın­da ar­tış olu­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İz­mir’de Kar­şı­ya­ka

Ma­yıs­ta, en faz­la de­ği­şim 22 bin 374 ko­nut­la İs­tan­bul’da. 6 bin 910 ko­nu­tun el de­ğiş­tir­di­ği İz­mir’de ise en faz­la ko­nut sa­tı­şı Kar­şı­ya­ka’da göz­len­di. İl­çe­de 832 ko­nut el de­ğiş­tir­di. Kar­şı­ya­ka’yı 782 ko­nut ile Bu­ca, 554 ko­nut ile Ka­ra­bağ­lar iz­le­di.

Avcılar çok şaşırttı

İs­tan­bul’da her za­man ol­du­ğu gi­bi Esen­yurt yi­ne 3 bin 115 ko­nut­la en faz­la el de­ğiş­ti­ren il­çe ola­rak li­der­li­ği kap­tır­ma­dı. Esen­yurt’u 1086 ko­nut­la Kü­çük­çek­me­ce, 1031 ko­nut­la Üm­ra­ni­ye, 892 ko­nut­la Bah­çe­li­ev­ler iz­le­di.

Ya­tı­rım­lar et­ki­li­yor

Bu­gü­ne ka­dar ko­nut­ta el de­ğiş­tir­me hı­zı ya­vaş olan Av­cı­lar ise ma­yıs ayın­da ata­ğa kal­ka­rak 750 ko­nut­la dik­kat çek­ti. Av­cı­lar’da­ki ha­re­ket­li­li­ğin ge­rek­çe­si­ni de uz­man­lar böl­ge­de­ki kent­sel dö­nü­şüm, Ka­nal İs­tan­bul ve üçün­cü ha­va­li­ma­ni gi­bi ne­den­le­re bağ­la­dı.

Keçiören gözde oldu

Ankara’da ise Keçiören ilçesi konut alıcılarının vazgeçilmezi oldu. Keçiören’de 1893 konut alım satıma konu oldu. Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1651, Etimesgut’da ise 1520 konut el değiştirdi.

Etiketler:,

Bir cevap yazın