TOKİ Tuzla Konutları İhaleye Çıkıyor

Kategori: - - 21:34

Toki Kayaşehir 19.Bölge Kura Sonuçları

Toki İstanbul Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan 232 adet konut 9 Haziran saat 14:30’da ihaleye çıkıyor. İstanbul’da 15 bin konut projesi geliştirecek olan TOKİ’nin hedef bölgeleri arasında; Kayabaşı, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve Esenler bulunuyor. TOKİ Tuzla Konutları

İmar planı değişikliği nedeniyle ihale tarihi değişen TOKİ Tuzla Orhanlı Konutları projesi, 9 Haziran saat 14:30’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Atakent Mahallesi’nde ihaleye çıkıyor.

İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 232 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

TOKİ Tuzla Orhanlı projesinin çalışmalarına; sözleşmenin yapıldığı tarihten 10 gün içerisinde yer teslimi yapmasının ardından başlanacak. Proje 550 takvim gününde tamamlanacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE İLANI SAYFASI: http://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri/6013

Etiketler:, , , ,

TOKİ Tuzla Konutları İhaleye Çıkıyor için yapılan yorumlar : 2 Yorum yapıldı


  1. munevver telli  yorumladı. 20:47 - 09 / 08 / 2016:

    Bu proje icin katilim devam ediyormu ? Tesekkurler

  2. Ahmet NAZENİN  yorumladı. 20:59 - 07 / 02 / 2017:

    Nereden doğru bir şekilde bir bilgi alabiliriz

Bir yanıt yazın