TOKİ: Rant vergisi inşaat sektörünü karıştırdı

Kategori: - - 10:02

201 bin liraya konut

Maliye Bakanlığı’nın ‘Rant Vergisi’ talebine kamu kurumu olan TOKİ’den tepki geldi. TOKİ Başkan Yardımcısı Şahin, “Düzenleme sektöre algıyı değiştirir” dedi
Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şimşe­k geç­ti­ği­miz gün­ler­de Rant Ver­gi­si ge­ti­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı. Şim­şek, gay­ri­men­kul sa­hip­le­ri­nin sa­hip ol­duk­la­rı ara­zi­le­ri­nin be­lir­li imar de­ği­şik­lik­le­ri ile el­de de­ğer­le­ri­nin art­ma­sı du­ru­mun­da dev­le­te ver­gi öde­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­miş­ti.
İs­tan­bu­l’­da dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım Zir­ve­si­’n­de sözcü­’nün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan, ka­mu ku­ru­mu olan TO­Kİ’nin Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Şa­hin, Rant Ver­gi­si ola­rak ad­lan­dı­rı­lan dü­zen­le­mey­le il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar yap­tı.
Di­ğer sek­tör­le­ri dü­şü­nün
Şa­hin, “Dü­zen­le­me­nin yan­lış ve­ya te­dir­gin­lik ve­ri­ci bir al­gı oluş­tur­ma­ma­sı la­zım. Yok­sa o za­man gay­ri­men­kul sek­tö­rü be­nim­se­nen bir sek­tör­ken uzak­la­şı­lan bir sek­tör ol­ma ris­ki olu­şur. Da­ha çok ma­li yö­nü in­ce­le­ne­cek bir tas­lak var. Mev­cut tas­la­ğı ye­te­rin­ce in­ce­le­me­dim. An­cak da­ha ön­ce­ki tas­la­ğa gö­re da­ha iyi ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Şa­hin, dü­zen­le­me­nin tek ba­şı­na gay­ri­men­ku­lü de­ğil al­ter­na­tif sek­tör­le­ri de dü­şü­ne­rek ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.
Çok iyi ayar­lan­ma­lı
Ah­met Şa­hin, Rant Ver­gi­si­’nin ta­ma­men dev­le­tin ge­lir­le­ri­nin ko­run­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ile il­gi­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ahmet Şa­hin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gay­ri­men­kul sek­tö­rün­de­ki ge­li­rden ka­mu­nun pa­yı­nın alın­ma­sıy­la il­gi­li bir ça­lış­ma ya­pı­lı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın yü­rüt­me­sin­de gi­di­yor. Onun çok iyi ayar­lan­ma­sı la­zım.”

Etiketler:, , , , , , ,

Bir cevap yazın