TOKİ eliyle rant yağması

Son Güncelleme: 13 Eylül 2013 - 10:04 0 Yorum Yazar:

0 Paylaşımlar

RantUygulama Karadeniz kıyısındaki Yukarı Ağaçlı Köyü’nde başladı. Müteahhitlerin bol sıfırlı çeklerle alamadığı araziler için TOKİ’den ‘el koyacağız’ tebligatı geldi…İs­tan­bul ’un en es­ki köy­le­rin­den Yu­ka­rı Ağaç­lı Kö­yü, bu­gün­ler­de rant ka­pı­sı ol­du. Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da­ki 55 ha­ne­li kö­y, 3’ün­cü köp­rü ve ha­va­li­ma­nı­nın o böl­ge­den ge­çe­ce­ği öğ­re­ni­lin­ce in­şa­at fir­ma­la­rı­nın uğ­rak ye­ri ol­du. Köy­lü­ler, in­şa­at fir­ma­la­rı­nın du­dak uçuk­la­tan tek­lif­le­ri­ni ge­ri çe­vir­di. An­cak TO­Kİ, köy­lü­le­re bir bir teb­li­gat gön­de­rip ev­le­ri­nin ar­sa­la­rı­nın ka­mu­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Her gün baş­ka bir ha­ne­ye ge­len teb­li­gat­lar­la köy­lü­ler bü­yük şaş­kın­lık ya­şı­yor.
‘Oy ve­ren eli­miz kı­rıl­sı­n’
Ka­mu­laş­tı­rı­lan top­rak­lar, yal­nız­ca köy­lü­le­rin otur­duk­la­rı ev­ler, bah­çe­ler, ara­zi­ler de­ğil! Kö­yün me­zar­lı­ğı bi­le rant uğ­ru­na yok edi­le­cek. SÖZ­CÜ, Yu­ka­rı Ağaç­lı köy­lü­le­ri­nin nab­zı­nı tut­tu. Köy­de ya­şa­yan ne­re­dey­se bü­tün ai­le­ler ge­çi­mi­ni hay­van­cı­lık­la sağ­lı­yor. Şim­di hep­si ka­ra ka­ra ne­re­ye gi­de­cek­le­ri­ni, na­sıl ge­çi­ne­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor. İş­te köy­lü­le­rin is­ya­nı:
Tu­ran Şe­ker “Baş­ba­kan çı­kıp da hak­tan ada­let­ten de­mok­ra­si­den bah­set­me­sin. Bu­ra­da bi­ze ya­pı­lan dü­pe­düz gasp­tır. Köy­de her­kes “El­le­ri­miz kı­rıl­say­dı da Tay­yi­p’­e oy ver­me­sey­dik di­yor… Ama zan­net­me­sin­ler ki bi­zi bu köy­den ko­lay­ca çı­ka­ra­cak­la­r” di­ye tep­ki gös­ter­di. Na­il Bos­tan­cı “Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­den do­la­yı top­rak­la­rı­mı­zı ka­mu­laş­tı­rı­yor­lar. Fa­kat ha­va­li­ma­nıy­la bi­zim kö­yü­mü­zün ala­ka­sı yok.
‘Peş­keş çe­ke­cek­le­r’
Bi­zim kö­yü­müz Ku­zey İs­tan­bul Pro­je­si­’n­de yer­le­şim mer­ke­zi ola­rak gö­zü­ken bir yer. Top­rak­la­rı­mız is­te­ni­yor, ama ne ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­mi­yor­lar. Bi­ze öner­dik­le­ri pa­ra­lar top­rak­la­rı­mı­zın ya­rı de­ğe­rin­den bi­le az. Çok bel­li ki bu­ra­lar bi­ri­le­ri­ne peş­keş çe­ki­le­ce­k” de­di. Ha­lil Bi­len “Kö­yü­mü­zün çev­re­sin­de­ki ara­zi­le­ri­miz, yol için köp­rü için ya da ha­va­li­ma­nı için alı­na­bi­lir. An­cak otur­du­ğu­muz ev­ler­den, ahır­la­rı­mız­dan ne is­ti­yor­lar. Bun­ca in­san ne ya­pa­cak? Yal­nız biz, İs­tan­bul pi­ya­sa­sı­na yıl­da yak­la­şık 100 ton man­da sü­tü sü­rü­yo­ruz. Tüm ge­çim kay­na­ğı­mız da bu za­ten. Şim­di ge­lip bi­ri­le­ri bi­zim ek­me­ği­miz­le oy­nu­yor, bi­zim rız­kı­mı­zı çal­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bun­ca in­san ne iş ya­par ne yer, ne içer?” di­ye is­yan et­ti. sözcü

TOKİ eliyle rant yağması ile Benzer Yazılar:

13 Eylül 2013 Saat : 10:04

TOKİ eliyle rant yağması Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------  SPONSOR BAĞLANTI ------

FACEBOOK SAYFASI

itk

–SPONSOR BAĞLANTI–